Tänka tillsammans

Tänk dig möten kollegor emellan, där vi bygger upp tillit och relationer så att det blir möjligt att prata om aktuella utmaningar i vardagen, på ett professionellt och strukturerat sätt.

De allra flesta av oss, ledare som medarbetare, har behov av att få prata med sina kollegor om utmaningar och vad som kan göras bättre. Genom att Tänka tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta nya lösningar på både gamla och nya problem, identifiera försummade affärsmöjligheter och stärka relationer och tillit kollegor emellan.

”Vi får en helt annan plats än där vi bara pratar. Vi kan hjälpa varandra att på ett strukturerat sätt utforska problemet ur flera perspektiv och därigenom snabbare hitta fler alternativ och fungerande lösningar. 

Var finns behovet av att Tänka tillsammans?

Skriv något här om ökad komplexitet enligt magnus..

Kunskapsintensiva organisationer har ett stort behov av att  tillvarata alla anställdas kompetenser och resurser. Detta sker när den enskilda medarbetarens insats kopplas ihop med andra medarbetare, brukare, elever eller kunder/klienter för att skapa mening och helhet. 

I dagens organisationer och verksamheter saknas ofta detta perspektiv, eftersom organisationerna är uppdelade i separata delar och medarbetare ofta sitter ensamma med sina uppgifter. Många vittnar om att medarbetare söker ”stöd och bollplank” snarare hos chefen än hos kollegor. Samtidigt finns en stor potential i att mervärde skapas när vi samtalar med våra kollegor som har kompetenser och perspektiv som kompletterar våra egna. Därför kan vi behöva träna på hur vi kan föra samtal som ger mening för både medarbetarna och vaksamhetens utveckling.

Vad är Tänka tillsammans?

Det är ett strukturerat arbetssätt som ökar kreativitet och produktivitet. Vi utgår från tre huvudaktiviteter:
1. Det handlar om att söka kompetens från andra – att få andras ögon och perspektiv på det vi gör.

2. Att bidra med egen kompetens – att använda ett större spektrum av våra kunskaper och erfarenheter än de som krävs för våra egna uppgifter.

3. Att skapa nytta och mervärde av de gemensamma kompetenserna genom att vila sitt eget perspektiv och tillsammans utforska aktuella frågeställningar, utmaningar och möjligheter (1+1=3)

Tänka tillsammans utvecklar både Ledarskap och Medarbetarskap

Tänka tillsammans arbetssätt kopplar an och kan understödja organisationens utvecklingsarbete av  både Ledarskap som Medarbetarskap. Ett utvecklat medarbetarskap kan innebära stora fördelar för såväl de anställda som för verksamheten. För att medarbetarna ska bli mer aktiva och delaktiga krävs dock att chefen vågar överlåta ansvar och ge de anställda större inflytande.

 Hur fungerar det?

”Allt vi gör börjar med att vi tänker. Om vi tänker väl, fattar vi kloka beslut, utför bra handlingar och får goda resultat. Det handlar om det självständiga tänkandet, att vi vågar tänka själva!” 

 (Nancy Kline ”Time to Think”)

Tänka tillsammans utvecklar en kultur där vi lyssnar aktivt på varandra, är nyfikna på de andra och ger utrymme för en gemensam utforskande reflektion, där allas röster får höras. På så vis kan vi få en ny blick och nya perspektiv på de utmaningar vi står.

Vi kommunicerar inte med varandra – vi möts i dialogen!

Tänka tillsammans använder en speciell dialog- och samtalsform, som stöttar och inspirerar deltagarnas personliga och professionella utveckling. Dialogen baseras på ett reflekterande samtal där individens aktuella utmaningar, tankar, känslor och lärande är i fokus. Dessa relateras till verksamhetens övergripande uppdrag och mål. Utifrån de erfarenheter och det lärande som individen uppnår skapas ett gemensamt lärande för gruppen.

Tänka tillsammans bidrar till att

 • Utveckla psykologisk trygghet i och mellan grupper
 • Skapar ett lärande klimat med ökad kunskapsdelning
 • Säkerställa ett mer förankrat arbete och samarbete utifrån verksamhetens uppdrag och mål
 • Synliggöra tyst kompetens och skapa bryggor mellan ”nya” och ”gamla” kollegor
 • Skapar ett rum där känslor som rädsla, osäkerhet, ilska och maktlöshet får ta plats och där relationerna utvecklas och stärks

Tänka tillsammans ger ringar på vattnet såsom ett bättre arbetsklimat, med ökad trivsel på arbetsplatsen, ökad lönsamhet, stärkt motivation, starkare relationer, stärkt tillit i gruppen och organisationen vilket kan förebygga hälsan och därmed utmattningsproblematik


Vad andra säger om effekten av att Tänka tillsammans:

 • Jag har blivit mer medveten om min egen kommunikationsstil och vad den får för effekt på min omgivning!
 • Det har blivit enklare att ta upp ett problem utan att jag känner mig dum!
 • Jag pratar mindre om mina arbetsproblem hemma. Jag kan numera se att jag inte är ensam om mina problem
 • Jag har upptäckt hur duktiga mina kollegor är, genom att lyssna till dem i ”reflekterande team”
 • Jag känner mig mer uppskattad och erkänd av mina kollegor
 • Det har generellt blivit enklare att ge och ta emot feedback

Hur skiljer sig Tänka tillsammans från det normala ”vardagssnacket?”
Våra vanliga vardagssamtal uppstår ofta spontant och lite ostrukturerat.  Vi funderar sällan på syftet med sådana samtal eller hur vi bäst kan föra samtal om ett visst ämne. Effekter av det kan vara att 

– ”Snacket” kan ta mycket mental energi, utan att vi nödvändigtvis lär oss något nytt

– Själva samtalet har en tendens att ”gå som katten kring het gröt..”, man kommer inte vidare i samtalet och man upplever att man har haft samma samtal flera gånger

– Det kan bli snabba råd, som saknar grund och förståelse kring den verkliga utmaningen och därmed inte ger effekt

– Mycket fokus och kraft kan användas till att hitta fel och orsaker utanför oss själva

Till skillnad från detta ligger styrkan i det formaliserade samtalet:

 • Vi har ett ”kontrakt”, en överenskommelse om vad samtalet skall handla om
 • Vi använder tydliga talar- och lyssnarpositioner
 • Vi använder en erkännande och utforskande dialog
 • Flera perspektiv bjuds proaktivt in
 • Decentrering, fokus flyttas från individen till gruppen

Genom Tänka tillsammans skapar vi:

 • Ett tydligt rum för vårt gemensamma lärande
 • Metoder och spelregler säkerställer att den tysta kunskapen som finns i den privata underströmmen kan användas mer målinriktat
 • Ett tydligt avbrott i arbetsdagen och ”görandet” som ger möjlighet till reflektion och att hinna tänka helt nya tankar
 • Stärkt förmåga att föra relevanta och meningsfulla samtal även i andra sammanhang

Formatet för de reflekterande samtalen är kontinuerliga träffar där vi i dialogform arbetar med handledda samtal, avsedda för både grupp- och individnivå. 

Pedagogisk ansats
Vår pedagogiska ansats bygger på aktuell forskning och egna erfarenheter av tillvägagångssätt som fungerar och bidrar till största möjliga lärande och utveckling. Baserat på forskaren Robert Brinkerhoffs tankar kring högeffektivt lärande, ”high impact learning”, utgår vi från att lärandet sker såväl före, under som efter träningstillfället. På så vis ser vi till att träffarna inte blir en isolerad insats utan upplevs som ett meningsfullt sammanhang kopplat till deltagarens unika utmaningar och behov i praktiken.

Som ett ytterligare stöd för gruppens lärande och utveckling använder vi oss av visualisering – grafisk facilitering, ”Illustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”

#tillsammansblirviännubättre